September 2018
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rodi 

 

Rodičovské združenie sa uskutoční dňa 19. 4. 2018 o 15:00. V triedach podľa rozpisu.

 

   
 hviezdoslav2

V stredu dňa 7.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo  školské kolo v recitačnej súťaži poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnilo sa 8 žiakov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení a porota mala náročnú úlohu. Nakoniec sa rozhodla nasledovne:

         1.       miesto: Dominik Zrubák  III.F

         2.       miesto: Mária Anna Sekanová  III.A

         3.       miesto: Matúš Turan I.D

Výhercom srdečne blahoželáme!

hk

 

 

V stredu dňa 7.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo  školské kolo                        v recitačnej súťaži poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnilo sa            8 žiakov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení a porota mala náročnú úlohu. Nakoniec sa rozhodla nasledovne:

1.       miesto: Dominik Zrubák  III.F

2.       miesto: Mária Anna Sekanová  III.A

3.       miesto: Matúš Turan I.D

Výhercom srdečne blahoželáme!

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (učebné odbory):

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kritérií pre prijatie na štúdium.

trojročné učebné odbory

2964 H Cukrár 36 žiakov

2 triedy

6456 H Kaderník
6445 H Kuchár
6444 H čašník, servírka

 

Read more: Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

 text3000  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno 13. a 14. marca 2018