Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (učebné odbory):

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kritérií pre prijatie na štúdium.

trojročné učebné odbory

2964 H Cukrár 36 žiakov

2 triedy

6456 H Kaderník
6445 H Kuchár
6444 H čašník, servírka

 

Kritériá pre prijatie na štúdium v trojročných učebných odboroch:

Žiaci vo všetkých odboroch budú prijatí bez skúšok na základe nasledovných kritérií:

     • v súlade s § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

         žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy

         dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez

         prijímacej skúšky, ostatní žiaci budú prijímaní na základe tohto hodnotenia:

     • hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník) ................ max. 40 bodov

     • Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra .......................... max. 30 bodov

     • Testovanie 9 - matematika .....................................................max. 30 bodov

       SPOLU max počet bodov = 100 bodov

Vo všetkých odboroch bude za zníženú známku zo správania krátené bodové hodnotenie nasledovne za 8. ročník a 1. polrok 9. ročník:

     • správanie uspokojivé ....................................... – 10 bodov

     • správanie menej uspokojivé ............................ – 20 bodov

     • správanie neuspokojivé ................................... – 30 bodov

Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bode 1.

V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení žiaci:

1. so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne vyhovujúci pre daný odbor,

2. ktorí boli úspešní riešitelia olympiád,

3. s lepším prospechom zo slovenského jazyka a literatúry z 8. a 9. ročníka ZŠ.

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacieho konania na základe prospechu a výsledkov Testovania 9. Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí  budú zaslané poštou.   Zápis prijatých žiakov sa uskutoční 04. 05. 2018 na sekretariáte školy v čase

od 8.00 h do 14.00 h.

2. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (študijné odbory):

V zmysle § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prijímacie skúšky konajú v druhom úplnom májovom týždni v dvoch termínoch.

 1. termín prijímacích skúšok bude 14. 05. 2018 (pondelok) o 8,00 h
 1. termín prijímacích skúšok bude 17. 05. 2018 (štvrtok) o 8,00 h

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do študijného odboru, konajú prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika.

a) štvorročné študijné odbory

3158 M styling a marketing 20 žiakov

1 trieda

6324 M

manažment regionálneho cestovného ruchu
6446 K Kozmetik

Kritériá pre prijatie na štúdium v štvorročných študijných odboroch:

Žiaci vo všetkých odboroch budú prijatí na základe nasledovných kritérií:

     • v súlade s § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

         žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy

         dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez

         prijímacej skúšky, ostatní žiaci budú prijímaní na základe tohto hodnotenia:

 • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry ...... max. 20 bodov – min. 3 body
 • prijímacie skúšky z matematiky........................................ max. 20 bodov – min. 3 body
 • hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník) .......... max. 30 bodov
 • Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra ..................... max. 15 bodov
 • Testovanie 9 - matematika ................................................max. 15 bodov

               SPOLU max počet bodov = 100 bodov

b) päťročné študijné odbory

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do študijného odboru hotelová akadémia, konajú prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk.

6323 K hotelová akadémia 18 žiakov 1 trieda

Kritériá pre prijatie na štúdium v päťročnom študijnom odbore:

Žiaci v študijnom odbore hotelová akadémia budú prijatí na základe nasledovných kritérií:

     • v súlade s § 65 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

         žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy

         dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez

         prijímacej skúšky, ostatní žiaci budú prijímaní na základe tohto hodnotenia:

 • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry ...... max. 20 bodov – min. 3 body
 • prijímacie skúšky cudzí jazyk ......................................... max. 20 bodov – min. 3 body
 • hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník) ......... max. 30 bodov
 • Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra .................... max. 15 bodov
 • Testovanie 9 - matematika ...............................................max. 15 bodov

               SPOLU max počet bodov = 100 bodov

Vo všetkých odboroch bude za zníženú známku zo správania krátené bodové hodnotenie nasledovne za 8. ročník a 1. polrok 9. ročník:

     • správanie uspokojivé ....................................... – 10 bodov

     • správanie menej uspokojivé ............................ – 20 bodov

     • správanie neuspokojivé ................................... – 30 bodov

Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bodoch 2a, 2b.

V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení žiaci:

1. so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyhovujúci zdravotne pre daný odbor,

2. ktorí boli úspešní riešitelia olympiád,

3. s lepším prospechom zo slovenského jazyka a literatúry z 8. a 9. ročníka ZŠ,

4. s lepším prospechom z matematiky z 8. a 9. ročníka ZŠ.

Uchádzačom so zdravotným znevýhodnením sa bude pri prijímacích skúškach prihliadať na mieru ich zdravotného znevýhodnenia (napr. pridaním času na vypracovanie testu). Úprava bude špecifikovaná individuálne v závislosti na miere znevýhodnenia, ktorá musí byť uvedená a potvrdená v prihláške príslušným lekárom v zmysle § 63 ods. 5 zákona 245/2008.

Žiaci budú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania, na základe prospechu a výsledkov Testovania 9. Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, budú zaslané poštou. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční 28. 05. 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 h do 14.00 h.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy: www.zssos.sk a na výveske pri vstupe do školy.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 044/4313412.

V Ružomberku 8. marca 2018

Prerokované na pedagogickej  rade školy 29. 01. 2018

Prerokované v Rade školy 07. 03. 2018

                                                                                          Mgr. Július Bruncko

                                                                                                  riaditeľ školy

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Počty prijímaných žiakov a kritériá prijatia na štúdium

Odborné učilište, Scota Viatora 8, Ružomberok

V zmysle § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prijímacie skúšky konajú v druhom úplnom májovom týždni v dvoch termínoch.

 1. termín prijímacích skúšok bude 14. 05. 2018 (pondelok)
 2. termín prijímacích skúšok bude 17. 05. 2018 (štvrtok)

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú prijímaní na základe prospechu, tieto termíny sú bezpredmetné.

Do Odborného učilišťa môžu byť podľa § 101 ods. 1 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatí žiaci s mentálnym postihnutím, alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku a podľa § 8 ods. 2 Vyhlášky 322/2008 o špeciálnych školách – do odborného učilišťa možno prijať žiaka, ktorému bolo mentálne postihnutie diagnostikované pri prijímaní do základnej školy, alebo špeciálnej základnej školy.

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka:

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 14 žiakov 1 trieda

2. Kritériá pre prijatie na štúdium:

Žiaci budú prijatí bez skúšok na základe výsledkov dosiahnutých v 8. ročníku a za

1. polrok 9. ročníka nasledovne:

          

 1. Prospech

hodnotenie zo ZŠ a špeciálnej ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník) ...... max. 30 bodov

 1. Za zníženú známku zo správania bude bodové hodnotenie krátené nasledovne za 8. ročník a 1. polrok 9. ročník:
 • správanie uspokojivé .......................... – 10 bodov
 • správanie menej uspokojivé ............... – 20 bodov
 • správanie neuspokojivé ...................... – 30 bodov
 1. Na základe       tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie na základe ktorého budú prijatí prví 14 uchádzači.

Pri rovnakom počte bodov budú zohľadnené výsledky, ktoré uchádzač dosiahol pred výstupným ročníkom.

K prihláške je potrebné priložiť okrem pedagogickej dokumentácie žiaka aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie prípadne psychologické vyšetrenie. Taktiež musia byť splnené zdravotné požiadavky pre zvolený odbor.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodne riaditeľ školy na základe dosiahnutých výsledkov.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, budú zaslané poštou. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční 04. 05. 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 h do 14.00 h.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy: www.zssos.sk a na výveske pri vstupe do školy.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 044/4313412.

V Ružomberku 8. marca 2018

Prerokované na pedagogickej  rade školy 29. 01. 2018

Prerokované v Rade školy 07. 03. 2018

                                                                                           Mgr. Július Bruncko

                                                                                                 riaditeľ školy