Študijný odbor :hotelová akadémia
Absolvent je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním. Je schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní, samostatne podnikať. Kvalifikovane organizuje a riadi hospodársku činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, účelového spoločného stravovania a prechodného ubytovania.
Po absolvovaní troch ročníkov štúdia a odbornej praxe môžu študenti vykonávať dobrovoľnú záverečnú skúšku, a tak získať výučný list v odbore kuchár čašník. Vykonaním tejto skúšky sú žiaci pripravení na zvládnutie praktickej odbornej činnosti, ktoré súvisia s technikou obsluhy, stolovaním a technológiou prípravy jedál. Trvale sa zaujíma o vývoj odboru doma i v zahraničí, sústavne sa vzdeláva a sleduje odbornú literatúru. Používa racionálne metódy práce podnikateľa, realizuje podnikateľské zámery, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.