Absolvent študijného odboru má základné vedomosti o historicko – spoločenských javoch a súvislostiach. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca.
Po ukončení prípravy maturitnou skúškou pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí, aj vedomostí z manažmentu a marketingu. Ovláda odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, sociálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky. Absolvent je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu v cieľových miestach.