HISTÓRIA   ODBORNÉHO   UČILIŠTA

                 20 rokov uplynulo odvtedy, čo do SOU – textilného preradili žiakov z Odborného učilišťa V Dolnom Kubíne. A tak po zmenách sietí špeciálnych škôl bol vytvorený nový odbor – obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál. Škola vytvorila pre týchto žiakov nové učebne na teoretické vyučovanie a kuchynku, kde sa vyučoval odborný výcvik. Žiaci, ktorí dochádzali zo vzdialenejších miest, boli ubytovaní v školskom internáte. V roku 2008 sa škola presťahovala zo Žilinskej cesty 1, na ulicu Scota Viatora 8, kde po prestavbe sme získali väčšie priestory pre odborné a teoretické vyučovanie a telocvičňu na športové vyžitie. História nášho učilišťa je veľmi bohatá.

               Od školského roka 1993/94 až po dnešok sme mali 190 absolventov, mnohí z nich našli svoje uplatnenie v stravovacích zariadeniach. Žiaci počas štúdia vykonávali odbornú prax v zariadeniach spoločného stravovania v školskej jedálni Supra, Diétnej kuchyni v Ústrednej vojenskej nemocnici, kuchyni Texicom, vo Vojenskom útvare Ružomberok. Tohto času vykonávajú odbornú prax v Školskom internáte na Námestí A.Hlinku a v SODEXO, s.r.o., na Bystrickej ceste, kde si utužujú svoje vedomosti a nadobúdajú zručnosti, pracovné návyky pod vedením MOV a učia sa žiť v kolektíve, čo im pomáha sa začleniť do spoločnosti.

               Počas 20 ročnej existencie nášho Odborného učilišťa žiaci absolvovali mnoho exkurzií, výletov, kultúrnych a športových podujatí ako napr. exkurzia v Osvienčime , Čiernom Balogu, Kremnických baniach a mincovni, Grand hotely Praha Tatranská Lomnica, hotely Kempinski Štrbské pleso, vo výrobnom mäsovom družstve Lisková, pekárni Likavka a výstava Gastro.

           K svetovému dňu zdravia každoročne pripravujeme prezentáciu zdravej výživy spojenú s prednáškou. Spolupracujeme s MUDr. Janou Noskovou, ktorá nám pomáha zabezpečovať akciu. Pre žiakov výstupných ročníkov zo základných škôl každoročne pripravujeme prezentáciu nášho odboru pre správne zvolený profesijný odbor. Každý rok sa zapájame do všetkých súťaží organizovaných  špeciálnym školstvom, hlavne celoslovenských súťaží odborných vedomostí a zručností, kde sme získali mnoho ocenení. V roku 1999 aj naša škola zorganizovala takúto celoslovenskú súťaž, kde sa zúčastnilo 15 družstiev z OU. Okrem odborných súťaží sa žiaci zúčastňujú aj v ostatných  súťažiach ako sú : prednes poézie a prózy v Novej Vsi nad Žitavou, Olympiáda ľudských práv v Košiciach, športové súťaže v Trnave a Bytči.

Náš obor sme prezentovali na výstave „Slnko v duši“ , ktorú každoročne organizoval Krajský školský úrad. Počas pôsobenia sme sa zapájali aj do väčších akcií ako napríklad varenie gulášu v prírode pre základné školy z celého Ružomberka, kde bolo zúčastnených asi 800 žiakov.

                   Riaditeľom školy bol do roku 1996   PaedDr.Branislav Kasanický , potom Ing. Jaroslav Keyzlar. Zástupcovia riaditeľa školy boli Ing.Stanislav Faga, Bc. Jozef Jantoš. V súčasnosti sú zástupcovia riaditeľa pre TV Mgr. Klára Vargová,  Ing. Katarína Švidroňová a pre PV Mgr. Július Bruncko.

                    Žiaci pracovali a pracujú pod vedením majsteriek OV – od začiatku to boli majsterky p. Demková, Oravská, Mažgutová, Siekliková , Guothová,a p. Malenková, neskôr p. Jadroňová a p. Vyparina, ktorí ich usmerňujú a pomáhajú pri zvládaní pracovných činností. Všeobecné predmety učili a učia učitelia zo strednej odbornej školy: Mgr. Žuffová, Mgr. Lacová, Mgr. Laco, Ing. Faga,

Mgr. Ondrejka, Mgr. Filippová, neskôr Mgr. Jadroňová, Mgr.Guothová, Mgr. Bellová, Mgr. Vargová,

Ing. Tužinský, Ing. Daniela Durná.

                   V roku 2003 naša škola nadviazala v Českej republike spoluprácu s odborným učilišťom a praktickou školu v Žamberku. Mali sme niekoľko vzájomných stretnutí s výmenou skúseností ako aj prípravu projektu pod záštitou Iuventy z európskych fondov, kde sme boli na týždennom pobyte s bohatým kultúrnym, športovým a pracovným programom. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom kultúru obidvoch našich národov, vzájomné spolužitie Čechov a Slovákov v EÚ, prekovávanie všetkých bariér, nadväzovanie nových priateľstiev a zdravé súťaženie vo varení. V spolupráci s Nowým Targom v Poľskej republike chceme pokračovať v projekte výmeny mládeže.

         Naši žiaci sa prezentujú aj vo svete. Anton Horváth, Tomáš Bobek sa zúčastnili v Ríme a Jana Matisová v Šangai na športových súťažiach, odkiaľ si priniesli zlaté medaile. Nezabúdame ani na charitatívne koncerty populárnych spevákov pre špeciálne školy Integrácia v Prešove, kde sme sa dvakrát zúčastnili. Pravidelne sa v Liptovskom múzeu zúčastňujeme na pracovnej terapii, kde žiaci vykonávajú inú činnosť ako varenie – zhotovovanie dekoračných predmetov ku sviatkom Veľkej noci, Vianoc , Sv. Valentína, Dňa matiek spojené s prednáškami o histórii týchto sviatkov.

         Pre odbor obchodná prevádzka sa zamestnanci školy snažia vytvárať čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie handicapovaných žiakov, aby sa čo najlepšie zadaptovali na život v súčasnej spoločnosti.